Marknadsöversikt

Marknadsöversikt

SMS-trafiken har sedan mätningarna började 1994 ökat konstant varje år inom såväl privatmarknaden som inom företagsmarknaden. Under 2013 skickades det ut ca 6 500 miljader SMS på global basis . I Sverige som är Jojkas huvudmarknad så anger Post- och Telestyrelsen att volymen för första halvåret 2014 uppgick till 6 545 miljoner samt att M2M det vill säga SMS från maskiner till maskiner (API koppling) ökar med 37 procent till 114 miljoner (PTS-ER 2014:29). Bolaget uppskattar att marknaden Jojka verkar på har ett värde på ca 350-500 MSEK.

Under 2013 skedde ett trendbrott i och med att bland annat iMessage och WhatsApp introducerades och trafiken för privatmarknaden gick ned för första gången. Detta har å andra sidan kompenserats genom att företagen i allt större utsträckning valt SMS som kommunikationsmedel. Företagsmarknaden är den marknad Jojka verkar inom.

Trenden idag är allt tydligare. Företag som tidigare använt traditionella kommunikationsverktyg som email, telefon samt det tryckta mediet nu i allt större utsträckning går över och använder SMS på grund av den höga hit-raten i realtid som erbjuds. Detta i kombination med att allt fler brancher uppmärksammar SMS som kommunikationsmedel borgar för en fortsatt god tillväxt. Enligt Juniper Research oberoende rapport kommer SMS-marknaden framgent att fortsätta växa med ca 12 procent på årsbasis.